Yhdistyssäännöt

Voimassa olevat, 9.12.2013 rekisteröidyt uudet säännöt

§ 1. YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Skotlanninhirvikoirakerho r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Loppi. Yhdistys on Suomen Vinttikoiraliitto r.y:n jäsen.

§ 2. YHDISTYKSEN TOIMINTA-ALUE, TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Toiminta käsittää koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rodun tunnetuksi tulemista, rodun kehittämistä ja rodun harrastajien yhteistoimintaa, pentujen välitystä sekä tietojen vaihtoa. Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- sekä koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, juoksukilpailuja sekä antamalla jalostusneuvontaa. Yhdistys voi harjoittaa myös alan julkaisutoimintaa.

§ 3. KIELI
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

§ 4. VAROJEN HANKINTA
Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous, järjestämällä virallisia ja epävirallisia koiranäyttelyitä, pitämällä arpajaisia, myymällä rotuaiheisia tarvikkeita ja ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä.

§ 5. YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Jäsenet ovat varsinais-, perhe-, kunnia- ja kannatusjäseniä. Jäsenmaksun maksamisen jälkeen henkilö on yhdistyksen jäsen. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin vuodelta toukokuun loppuun mennessä. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

VARSINAINEN JÄSEN
Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai rekisteröidyn yhdistyksen.
Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.
PERHEJÄSEN
Perhejäsen on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö, joka on maksanut perhejäsenille vuosikokouksessa määrätyn jäsenmaksun ja asuu samassa osoitteessa kuin varsinainen jäsen. Perhejäsenillä on äänioikeus.
KUNNIAJÄSEN
Kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen ehdotuksen perusteella henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
KANNATUSJÄSEN
Kannatusjäsen voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai toinen rekisteröity yhdistys. Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

§ 6. JÄSENOIKEUDET
Kaikki 16 vuotta täyttäneet yhdistyksen henkilöjäsenet ja jäsenyhdistykset ovat äänivaltaisia, tätä nuoremmilla
on puhevalta. Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi päätettäessä niistä asioista, joista näiden sääntöjen 15 ja 16 §:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia ellei vähintään 1/10 saapuvilla olevista äänioikeutetuista edustajista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa.

§ 7. JÄSENEN EROAMINEN
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan saman vuoden toukokuun loppuun mennessä.

§ 8. JÄSENEN EROTTAMINEN
Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous ¾ äänten enemmistöllä erottaa joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä
– on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.
– on rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.

Jäsenelle on varattu oikeus esittää kirjallinen vastine yhdistyksen kokoukselle. Vastine on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

§ 9. PENTUJEN VÄLITYS
Yhdistys välittää pentuvälitystiedot vain kerhon jäsenten kasvattamista pennuista hallituksen valitsemalle puolueettomalle pentuvälittäjälle. Kasvattaja ilmoittaa pentuvälitykseen syntyneet pennut joko puhelimitse, kirjallisesti tai sähköpostitse välittäjälle. Pentujen tiedot ovat pentuvälittäjällä kaksi (2) kuukautta ellei kasvattaja ilmoita aiemmin, että pennut on myyty tai hän haluaa, että pennut poistetaan pentuvälityksestä. Pentuvälittäjä antaa pentujen kysyjille ainoastaan kasvattajien yhteystiedot.
Tämä on maksuton palvelu.

§ 10. HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, joiden keskuudesta hallitus valitsee varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Vuosittain ovat erovuorossa puolet varsinaisista jäsenistä ja kaikki varajäsenet. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi ja varajäsenet vuosittain.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen tililtä voidaan nostaa varoja, kun hallituksen puheenjohtaja on hyväksynyt laskut.

§ 11. HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään kaksi sen jäsentä sitä haluaa. Kutsu on lähetettävä vähintään yksi (1) viikko ennen kokousaikaa sähköisesti. Kokoukset voidaan pitää verkkokokouksina, esimerkiksi online- tai netmeeting- kokouksina. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa ratkaisee arpa.

§ 12. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen, valmistaa sille esitettävät asiat ja panee kokouksen päätökset täytäntöön. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtii jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatii yhdistyksen tilinpäätöksen päättyvältä tilikaudelta. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia sekä ottaa kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallituksen tehtäviin kuuluu tarvittaessa työryhmien / toimikuntien muodostaminen. Toimikunnat / Työryhmät velvoitetaan tiedottamaan hallitukselle toimistaan määritellyn ajan sisällä toimintavuoden päättymisestä.

§ 13. TOIMINTAVUOSI
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 14. VUOSIKOKOUKSEN KOKOON KUTSUMINEN
Yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen jäsentiedotteella, jäsenlehdessä tai sähköisesti kerhon www-sivuilla, sähköpostin välityksellä julkaistavalla kokouskutsulla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenistöstä tai vähintään kolme (3) jäsentä sitä kirjallisesti sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Myös ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan jäsenet jäsentiedotteella, jäsenlehdessä tai sähköisesti kerhon www-sivuilla, sähköpostin välityksellä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

§ 15. VUOSIKOKOUS
Vuosikokous voidaan pitää myös sähköisesti verkkokokouksena, online- tai netmeetingkokouksena.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

VUOSIKOKOUKSESSA, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Esitetään toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
8. Vahvistetaan hallituksen esittämä talousarvio kuluvalle vuodelle
9. Määrätään varsinaisen, perhe- ja kannatusjäsenen jäsenmaksut kuluvalle vuodelle
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valitseminen
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkiot kuluvalle toimikaudelle
14. Muut hallituksen esittämät sekä kokouskutsussa mainitut asiat
15. Kokouksen päättäminen

§ 16. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on se esitettävä lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle vuosikokoukselle. Jotta muutos tällöin tulisi hyväksytyksi, vaaditaan 2/3 määräenemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

§ 17. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä oltava ainakin yksi kuukausi ja joista toisen on oltava vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille. Yhdistyksen purkautuessa käytetään jäljelle jääneet varat skotlanninhirvikoirien hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

§ 18. YHDISTYSLAKI
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.